احراز هویت ثنا

کاربران جهت دریافت غیر حضوری سرویسهای قوه قضاییه مانند گواهی عدم سوء پیشینه و …  ابتدا بایستی احراز هویت ثنا را انجام دهند.

در این حوزه نیز شرکت عصردانش افزار اقدام به پیاده سازی سرویس غیر حضوری  احراز هویت آنلاین ثنا نموده است که به زودی امکان استفاده از این سرویس در بخش احراز هویت ثنای قوه قضاییه برای کاربران فراهم می گردد .

جهت درخواست مشاوره اطلاعات زیر را وارد نمایید